Sunday, August 1, 2010

Drayton Dragline Spon Com


Some nice photos I received this week from a reader, showing a dragline at the Drayton mine dealing with some spon com. While not quite as impressive as the BMA Blackwater spon com photos, they're still pretty good.

1 comment:

sulli said...

Useful article, thank you for sharing the article!!!

Website: blogcothebanchuabiet.com chia sẻ những câu nói mỉa mai người khác hay stt một mình vẫn ổn và giải thích hiện tượng chim sẻ bay vào nhà là điềm gì.

Post a Comment